English

2. Reported Speech

1. «What time does the next bus leave?» he said. «I need to get to the station.»

He asked what time the next bus will leave, because he need to get to the station.

2. «Don’t go swimming in the lake,» she said. «The water is filthy.»

He asked me to not to go swimming in the lake, because the water was filthy.

3. «Let’s go shopping tomorrow,» she said. «The sales have started.»

She asked me to go to shopping tomorrow because the sales have started.

4. «Stand up,» the teacher said to the pupils. «The headmaster is coming.»

The teacher asked to the pupils to stand up, because the headmaster was came.

5. «Please don’t take my ring,» she said to him. «It was a present.»

She asked him to not to take her ring, because it was a present.

6. «It’s very late, Martin,» his mother said. «Where have you been?»

Martin’s mom said him that it was very late, and we he was been.

7. «Shall I cook the dinner?» he said to her. «You look very tired.»

He asked to her that could he cook the dinner, because she was look very tired.

8. «Please stop making that noise!» she said to him. «I can’t concentrate.»

She asked to him to stop making that noise beacause she she couldn’t concentrate.

9. «Yes, I dropped your vase,» she said. «I was cleaning the shelf.»

She said that she dropped his vase beacause she was cleaning the shelf.

10. «Can I use the car, please?» she said. «I need to run some errands.»

She said

11. «I’m sorry I’m late,» he said. «The car wouldn’t start.»

He said sorry for late, because the car wouldn’t start.
12. «Why are you teasing your sister?» she asked him. «You know it makes her unhappy.»

She asked him that why he was teasing his sister, because it makes her unhappy.

13. «Why won’t you come to the party?» he said to her. «Everyone would love to see you.»

He said that why she didn’t want to come to the party, because everyone would love to see her.

14. «It was Rob who broke the window,» he said to her. «He was kicking the football.»

 

3. Match the word  with  the proper definition

altogether                               a. to behave in an ostentatious way to impress others

brag                                          b. a face seen from the side

even out                                  c. without paying attention

hold out for                            d. to tell about your own achievements

lame                                         e. useless facts

marvel                                     f. to insist on something

negligence                              g. to come into balance

profile                                     h. carelessness

illiterate                                  i. to be amazed

show off                                  j. one who cannot read or write

absently                                  k. to pull hard

squabble                                 l. completely

stray                                       m. to argue

trivia                                      n. to get lost

yank                                      o. stupid and boring

_________________________________________
altogether-a face seen

even out attention-carelessness

brag-to behave in an ostentatious way to impress others

…..
4. Choose a topic and write an essay.
«What does the quarantine give us?»
For me the quarantine is the one of the worst parts in 21th century. Those people who says that quarantine gave us to pay more attention to our family, relatives, to our mistakes or to be a kinder, that people are trying to philosophize. While quarantine most of people lost the chance to find their love, most of people lost their only source of profit, most of people stopped to communicate with their friends and how this situation can be good.

 

5.Read the dialogues and choose the most appropriate options to complete the dialogues.

1. Doctor
Take this medicine for a week and you’ll start to feel better.
Patient
D)
Doctor
Are you sure? It’s the best on the market.
Patient
Yes I am. Can you please prescribe another one?

A) What shall i do if unexpected side effects arise?
B) What is the ideal dosage for my weight?
C) No, it’s too early to prescribe another medicine.
D) But I’ve used it before and it did not help at all.
E) It looks as if the illness has already been cured.

2. Jake
How did you like the movie you saw last night?
Karen
I can’t say it was the best I’ve ever seen.
Jake
E)
Karen
Certainly not. Do not waste your time.

A) Did you go alone or with a friend from work?
B) Hadn’t you read the reviews before you went to see it?
C) What do you mean by saying it depends?
D) I knew I could always count on you.
E) Then you wouldn’t recommend it, would you?

3. Father
What? You crashed the car again?
Son
A)
Father
I’m sure it wasn’t. This is the third accident you have had this year.
Son
You’re very angry now, dad. We had better talk about this later on.

A) I do apologize. I promise it won’t happen again.
B) Was the car in good condition?
C) But it wasn’t my fault. You’ve got to believe me.
D) Was it worth the money and time you had wasted?
E) Why do you ask? Don’t you know it’s too late now?

4.Chuck
A)
Sue
Why do you think so?
Chuck
Whenever we meet, she pretends not to see me.
Sue
I don’t thin k it’s because she hasn’t got over her anger. She’s having
a bad time at work nowadays.

A) It seems that Martha is still angry with me.
B) Martha will never make a good manager.
C) I have never seen a smarter woman than Martha.
D) One thing that I especially like about Martha is her sincerity.
E) Martha has finally managed to get over her resentment.

5.Tom
B)
Mary
Are you kidding? We are in June.
Tom
So what? What’s wrong with June?
Mary
The right time to trim your roses is the beginning of winter, when they
lose their flowers.

A) Are you going to plant those roses in your garden in June or July?
B) Can you help me prune the roses in the garden at the weekend?
C) I didn’t know your brother knew so much about gardening.
D) Have you got any idea what the right time is to shorten rose plants?
E) Are we supposed to do anything special to keep the roses fresh?

 

 

6.Complete the sentences with the most appropriate options.

1. Even though the two parties appear united in negotiations, E).
A) the level of trust between them will always remain, at best, tenuous
B) they weren’t able to agree on the subject
C) they will eventually reach an agreement
D) it is impossible for him to succeed
E) the president unexpectedly rejected it

2. The moment I saw the sad face of my girl friend, D).
A) I begin to feel depressed
B) I have realized that we will have a discussion about our relationship
C) I had decided to leave the house
D) I found out that something was wrong
E) she has gone out to have a walk

3. You had better take your mobile phone with you C).
A) so that you can lose it
B) or I couldn’t have called you
C) because I will not be at home during the whole day
D) If you had wanted to go abroad
E) in case you may not find one when you are in need of it

4. E) when they learned that the chairman would not be able to join the meeting.
A) Hardly had the committee learned the reason of the meeting
B) When they realized why they were all there in that early time of the day
C) It wasn’t until they got a phone call about an urgent meeting the next day
D) However professional they tried to be seen
E) They will have already discussed the most important subjects

5. E) , the Grammys are the highest rated.
A) There are many music awards shows in the US
B) Although Grammys are considered to be highly prestigious
C) Because there is only one big music awards show in the US
D) Much as people are looking forward to next Grammy awards show
E) Of the «big three» music awards shows

Անհատական ուսումնական պլան

Արտակարգ դրության մեջ մենք չենք ընդհատում մեր առցանց ուսուցումը, տեղափոխելով այն հեռավար հարթակ։Առաջադրանքները կգտնեք իմ անձնական բլոգում։ Ամենատարածված ինքնակրթության, հաճույքի կամ պարզապես զբաղմունքի միջոցը թերևս ֆիլմերի դիտումն է, որն էլ կազմում է իմ օրվա կարևորագույն և զգալի մասերից մեկը։ Ֆիլմերից զատ նաև զբաղվում եմ ընթերցանությամբ և այս պահին կարդում եմ Վարդգես Պետրոսյանի “Ապրած և չապրած տարիներ” վիպակը։ Համացանցի օգնությամբ սովորում եմ տիրապետել մարքեթինգային տարատեսակ հնարքների, քանի որ հետագայում ցանկություն ունեմ զբաղվել մարքեթոլոգի գործով։ Նաև սովորում եմ տիրապետել Adobe Photoshop CS6 ծրագրին, որը այս ժամանակներում շատ պահանջված է թե’ մարքեթինգային ոլորտում և թե’ կյանքի այլ ոլորտներում։ Դպրոցից զատ ես նաև հաճախում եմ անգլերենի անհատական դասընթացների, որը կարծում եմ կօգնի ինձ շարունակել իմ մասնագիտությունը արտասահմանյան որևէ երկրում։ Չնայած արտակարգ իրավիճակին իմ անհատական դասերը շարունակվում են առցանց տարբերակով, որը իմ կարծիքով ոչ պակաս էֆեկտիվ է, քան դեմ առ դեմ պարապմունքը։ Մի խոսքով ես նույնպես շարունակում եմ ինձ ապահովել կրթությամբ հաշվի չառնելով արտակարգ իրավիճակը։

 

Գրականություն

Պատասխանիր տրված բանաստեղծությունների հարցերին և առաջադրանքներին:

Մայրամուտ

Սարն առել վրան ծիրանի մի քող,

Ննջում է կարծես ծաղկե անկողնում,

Անտառն արևի բեկբեկուն մի շող

Ծոցի մեջ պահել ու բաց չի թողնում:

Ժայռի ստվերը գետափին չոքել,

Վիզը երկարել ու ջուր է խմում,

Հովն ամպի թևից մի փետուր պոկել,

Ինքն էլ չգիտի,թե ուր է տանում:

Քարափի վրա շողում է անվերջ

Ոսկե բոցի պես թևը ծիծառի…

Կանգ առ, հողագունդ, քո պտույտի մեջ

Թող մայրամուտը մի քիչ երկարի:

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

 • Դուրս գրիր բանաստեղծական գեղեցիկ պատկերները:

Սարն առել վրան ծիրանի մի քող,

Ննջում է կարծես ծաղկե անկողնում։

 

Հովն ամպի թևից մի փետուր պոկել։

Քարափի վրա շողում է անվերջ

Ոսկե բոցի պես թևը ծիծառի…

 • Օրվա ո՞ր պահն ես ավելի շատ սիրում: Պատմիր այդ մասին:

Տարվա շոգ եղանակներին ես նախընտրում եմ օրվա երեկոյան հատվածը (18:00-22:00)։ Այդ ժամերը տվյալ եղանակի ամբողջ գեղեցկությունը և հաճույքը վայելելու համար ամենաիդեալական ժամերն են։ Օրինակ ամռանը երեկոյան անտանելի շոգը նահանջում է, բայց չի ցրտում այլ ուղղակի հովանում է, որն էլ ստեղծում է իդեալական միջավայր հանգստանալու համար։

 

Ժայռից մասուր է կաթում

Կարմիր սարսուռ է կաթում,

Ձորում մշուշ է:

Առուն մասուր է տանում,

Կարմիր սարսուռ է տանում,

Ի~նչ էլ աշխույժ է:

Առուն բարի է այնպես,

Հասկանալի է այնպես,

Այնպես անուշ է:

Նա երկնչում է քարից,

Բայց երբ թռչում է քարից,

Ահռելի ուժ է:

Առուն ինչպես կլռի,

Սերս եկել է ջրի,

Ձեռքինը կուժ է:

Առուն մասուր է տանում,

Կարմիր սարսուռ է տանում,

Աշուն է, ուշ է:  

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

 • Դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրիր:

Երկնչել-վախենալ

 • Բնության ո՞ր երևույթն է իբրև անձ ներկայացված (անձնավորված):

Այս բանաստեղծության մեջ իբրև անձ ներկայացված է առվի հոսելը։

 • Բացատրիր տրված փոխաբերությունը /ոչ ուղղակի իմաստով գործածված արտահայտությունը/՝ Ժայռից մասուր է կաթում…

Ժայռի վրայի մասուրները թափվում են առվի մեջ։

 • Փորձիր գտնել փոխաբերական իմաստով գործածված արտահայտությունները:

Կարմիր սարսուռ է կաթում։

Առուն բարի է այնպես,

Հասկանալի է այնպես։

Նա երկնչում է քարից։

 • Փորձիր համացանցի օգնությամբ պարզել` որոնք են պատկերավորման միջոցները:

 

Ամպրոպից հետո
Երկինքն ավելի կապույտ է լինում,
Խոտերն ավելի կանաչ են լինում
Ամպրոպից հետո։
Ամպրոպից հետո
Ճերմակ շուշանը ավելի ճերմակ,
Կակաչն ավելի կարմիր է լինում
Եվ մեղրածաղիկն՝ ավելի դեղին։
Ամպրոպից հետո
Սարերն ավելի բարձր են երևում,
Խոր են երևում ձորերն ավելի,
Եվ տափաստաններն՝ ավելի արձակ։
Ծառերն ավելի խոնարհ են լինում
Ամպրոպից հետո,
Եվ հավքերը մեր գլխավերևում
Իրար կանչում են ավելի սրտով.
Ամպրոպից հետո
Բարի է լինում արևն ավելի,
Եվ մենք ավելի սիրով ենք իրար
Բարի լույս ասում։
Ամպրոպից հետո աշխարհը և դու
Հասկանալի եք լինում ավելի…
 
Հարցեր և առաջադրանքներ՝  
 • Գրավոր պատմի՛ր բանաստեղծությունը:
 • Բանաստեղծության միջից դուրս գրիր հերոսներին իրենց բնութագրող բառերի հետ. օրինակ՝ կապույտ երկինք…

Կանաչ խոտ,ճերմակ շուշան,կարմիր կակաչ,դեղին մեղրածաղիկ,բարձր սար,խորը ձոր,արձակ տափաստան, խոնարհ ծառ, բարի արև,հասկանալի աշխարհ։

 • Ո՞ր բառերն ու բառակապակցություններն են կրկնվում: Դրանք ի՞նչ են տալիս բանաստեղծությանը:
 • Ո՞ր տողերում է խտացված հեղինակի հիմնական ասելիքը՝ ստեղծագործության հիմնական գաղափարը:

Ամպրոպից հետո
Բարի է լինում արևն ավելի,
Եվ մենք ավելի սիրով ենք իրար
Բարի լույս ասում։
Ամպրոպից հետո աշխարհը և դու
Հասկանալի եք լինում ավելի…

 • Ո՞րն է այս բանաստեղծության փոխաբերական իմաստը:

Գրականություն

1, Ծանոթացիր խնդրեմ Եղիշե Չարենցի թողած գրական  ժառանգությունը:

Համացանցի օգնությամբ փորձիր պարզել` ինչ ասել է

 • տրիոլետ

տերմին, որը նկարագրում է բանաստեղծությունը բաղկացած ութ տողից

 • սոնետ

14 տող ունեցող բանաստեղծություն

 • ռուբայաթ

քառատող բանաստեղծություն

 • գազել

մի քանի երկտողից բաղկացած բանաստեղծություն

2. Կարդա «Էմալե պրոֆիլը Ձեր» շարքը: Չարենցն շարքը նվիրել է Արմենուհի Տիգրանյանին:

Կարդա տեղեկություններ Արմենուհի Տիգրանյանի մասին, պատմիր բլոգում: 

3. Կարդա նաև Արմենուհի Տիգրանեան-Ահարոնեանի բանաստեղծություններըփորձիր վերլուծել:

Այս տողերը պատմում են Չարենցի և Արմենուհու գաղտնի սերը, որը ցավ էր պատճառում երկուսին։ Արմենուհին շատերի կողմից սիրված կին էր, բայց ի դժբախտություն բոլորի նա ամուսնացած էր և անհասանելի։ Բայց դրա հետ մեկ տեղ նա սիրում էր Չարենցին, իսկ ամուսինն էլ այդ ամենը տեսնելով բաժանվում է կնոջից և ամուսնանում ուրիշի հետ։ Արմենուհին այդպես միայնակ էլ մահանում է հիվանդությունից։

4. Վահան Տերյանը ևս շարք է նվիրել Արմենուհի Տիգրանյանին, փորձիր պարզել՝ որ շարքն է: Կարդա նաև այդ շարքի բանաստեղծությունները, մեկնումեկը վերլուծիր:

5. Եղւշե Չարեցի կամ Արմենուհի Տիգրանյանի`  քեզ դուր եկած բանաստեղծությունը ձայնագրիր կամ տեսանյութ պատրաստիր:

English

For grade 10

1.Put a circle around the word that does not go with the others

1.gardener, outlaw, smuggler, criminal

2.modern, new, stuffy, original,

3.girder, vest, dress, coat

4.silver, diamond, gold, veal

5.profitable, successful, thriving, failing

6.resaurce, conversation, talk, discussion

 

2. Choose the proper word

(crazy-mad)

1.The girl was crazy about pop music. 2.Don’t be mad at me.I have got nothing to do bwith the whole thing. 3. He was mad when he realized that somebody had entered the room in his absence. 4. The boy is driving them mad with his crazy ideas.5. In the final scene the hero takes the girl’s hand and whispers: ‘ I’m crazy about you. I love you». 6. «hard to say why he should have done it. he must have gone mad».

 

3.Choose the best option

1. We walked………………………….the edge of the desert.

Please select 2 correct answers

as far as
up to
until

2. It is another three weeks …………………………. the holidays.

Please select 2 correct answers

to
until
for
up to

3. I don’t know how she manages to support such a large family. She has nothing …………………………….. her pension.

besides
except
apart from
All of the above

4. Are you wearing anything ………………………. your sweater?

below
under
underneath
Either under or underneath

5. We should arrive ……………………… their place ……………………. time …………………… lunch.

at, in, for
in, to, at
at, for, in
at, by, for

6. They live ………………………. a small one bedroom flat ………………….. the third floor.

in, in
on, on
in, on
on, in

7. Granny is arriving ………………………. the 3.30 train.

in
with
on

8. Last year, there were a large number of mangoes ……………………. the tree.

in
at
on
with

9. His house is ……………………….. the way from Mumbai to Thane.

in
at
by
on

10. He met and fell in love with a French girl when he was ………………………. the London School of Economics.

in
at
on

11. A few days after the accident she died ……………………….. the injuries.

of
with
from
Either of or from

 

4. Make the sentenes Passive Voice.

Harry ate six shrimp at dinner.
Beautiful giraffes roam the savannah.
Sue changed the flat tire.
We are going to watch a movie tonight.
I ran the obstacle course in record time.
The crew paved the entire stretch of highway.
Mom read the novel in one day.
I will clean the house every Saturday.
The company requires staff to watch a safety video every year.
Tom painted the entire house.
The teacher always answers the students’ questions.
The choir really enjoys that piece.
A forest fire destroyed the whole suburb.
The two kings are signing the treaty.
The cleaning crew vacuums and dusts the office every night.
Larry generously donated money to the homeless shelter.
The wedding planner is making all the reservations.
Susan will bake two dozen cupcakes for the bake sale.
The science class viewed the comet.
The director will give you instructions.
Thousands of tourists visit the Grand Canyon every year.
The homeowners remodeled the house to help it sell.
The saltwater corroded the metal beams.
The kangaroo carried her baby in her pouch.

5. Listen to an interesting video and write your review, share your video and let us listen to it, either. 

Կենսոլորտի պահպանումը

1. Ի՞նչ դեր ունեն կենսաբանական ռեսուրսները։

Կենսաբանական ռեսուրսները զգալի դեր են զբաղեցնում մարդու կյանքում, քանի որ մեր կողմից սպառված սննդի, դեղորայքի և հագուստի պատրաստման հիմքում ընկած են կենսաբանական ռեսուրսները։

2. Ինչպե՞ս են փոխազդում բույսերն ու կենդանիները աշխարհագրական թաղանթի մյուս ոլորտների հետ։ Բերեք օրինակներ։

Կենդանական և բուսական աշխարհում յուրաքանչյուր էակ սերտ փոխկապակցված է մնացած բոլորի հետ։ Օրինակ` տվյալ տարածքում օձերի բացակայության դեպքում կշատանան առնետները, որոնք էլ իրենց հերթին տարածքին հասցնում են վնասներ, թե հիվանդության թե բերքի ոչնչացման տեսքվ։ Այս ամենը հիշեցնում է շղթա, որի մի մասնիկը քանդելու դեպքում կքանդվի ամբողջ օղակը։

3. Ի՞նչ միջոցառումներ է անհրաժեշտ բուսական և կենդանական ռեսուրսները պահպանելու համար։ Որո՞նք է հնարավոր կիրառել ՀՀ-ում։

Մարդկանց ջանքերը կենդանական և բուսական աշխարհին պահպանելու ուղղությամբ կենտրոնացված են երկու հիմնական կետերի վրա՝ ապրող օրգանիզմներին ապրելու համար հարկավոր իրենց բնական միջավայրերի պաշտպանությունը և հենց կենդանիների ու բույսերի կյանքերի պաշտպանությունը։ Արգելանոցները, կենդանիների որսի արգելումը և նրանցից ստացած որոշ ապրանքների ձեռքբերման դադարեցումը, մսի սպառման նվազեցումը, բնական միջավայրերի, անտառների մաքրումը և վերականգնումը, փոխակերպումը դեպի մաքուր էներգիայի և օրգանական սննդի բոլորը կարևոր միջոցներ են աշխարհի բնության և դրա ռեսուրսների պահպանության համար։

4. Ի՞նչ է կլիմայավարժեցումը։ Բերել օրինակներ, նշեք բացասական ու դրական կողմերը։

Կլիմայավարժեցումը ապրող օրգանիզմների նոր ու փոփոխվող կլիմային հարմարեցվելու ընթացքն է։ Այսօրվա ներկա կլիմային և ապագայում կանխատեսված հնարավոր պայմաններին սովորելու գործընթացն է։ Սա միջոց է, որով բնությունը իրեն պատրաստում է նոր կլիմայի հետևանքներին, քանի որ դրանք մեծ ազդեցություն կարող են ունենալ կյանքի ու գոյատևման հարցում։ Սա նաև կատարվում է մարդկանց հետ, օրինակ՝ սակավ ջրերի ավելի արդյունավետ ձևով օգտագործումը, շինարարության հարմարվածությունը կլիմայի ապագա պայմաններին, ջրհեղեղների դեմ պաշտպանության կառուցումը, երաշտներին ավելի դիմացկուն բերքի ստեղծումը և շատ այլ տարբեր նոր ծրագրերի իրականացումը՝ գլոբալ տաքացումից պաշտպանվելու համար

Legal vocabulary

accesbility-մատչելիություն
aim-նպատակ
assault-հարձակում
charges-մեղադրանք
abduction-առևանգում
aliens-օտարերկրացի
allocate-հատկացնել
allowance-նպաստ
extensive-ծավալուն
minors-անչափահասներ
negotation-բանակցություն
notification-ծանուցում
ombudsman-մարդու իրավունքների պաշտպան
outweigh-գերակշիռ
property-սեփականություն
refuse-մերժել
religious community-կրոնական համայնք
reputation-համբավ
damage-վնաս
promptly- շտապ
prisoner-բանտարկյալ
case-law-դատական նախադեպ
change religion or belief-կրոնը կամ համոզմունքը փոխել
commite an offence- հանցագործություն անել
criminal charge-քրեական մեղադրանք
deliver a judgement-վճիռ կայքցնել
detenition order-կալանավորման հրաման
action for damages-վնասի փոխհատուցում
capital punishment-մահապատիժ

Հունվար ամսվա հաշվետվություն

Հունվար ամսին մենք ունեցան ձմեռային ճամբար։ Այս տարվա ճամբարը 180°-ով տարբերվում էր իմ անցկացրած բոլոր ձմեռային և ամառային ճամբարներից, բայց ի զարմանս ինձ այն դրանից պակաս հետաքրքիր չէր։ Այս ճամբարին էկոլոգիա-ի նախագծերի շրջանակներում մենք ուսումնասիրեցին ջուրը և իր հատկությունները։ Չնայած իր առաջին հայացքից պարզ թվացող տեսքից և հատկություններից, ջուրը իր մեջ թաքցնում է հազարավոր գաղտնիքներ։ Անգլերենի նախագծերը ընթացքում ես ընտրելով “Music on human body” վերնագիրը, ուսումնասիրել եմ, թե ինչ ազդեցություն ունեն երգն ու երաժշտությունը մարդու վրա։ ԵՒ օգտվելով տրված հնարավորությունից նաև գրել եմ իմ սիրելի ժանրի և երգչի մասին։Հասարակագիտության ժամերին ես ընտրել եմ “Ինչու են արաբները և հրեաների միմյանց ատում” վերնագրով նախագիծը, որը մինչ օրս աշխատանքի մեջ է ինֆորմացիայի սակավության և ոչ ստույգ լինելու պատճառով։ Մասնակցել եմ կլոր սեղանների և քննարկումների, որոնցում ուսումնասիրել եմ այլ սովորողների բլոգներում տեղ գտած անհատական նախագծերը։ ԵՒ ինչու ոչ նաև աշակերտների նախագծերը ներկայացնելու ընթացքում ստացել եմ օգտակար տեղեկատվություններ այս կամ այն թեմաների շրջանակներում։Հայոց լեզվի ընտրության ժամերին մենք վերանայում ենք մեր անցած թեմաները և այն յուրացնթւմ ենք ավելի հեշտ քան առաջ էր։

Գործնական քերականություն

295.

ա)երկու արմատից բաղկացած բառեր

բ)երեք արմատից բաղկացած բառեր

296)

1.պայքարում էր

2.որոշեց

3.թզի համտեսել

4.դեմ էին

5.ճնշած պահելով

6.հրկիզելով

7.քարուքանդ

8.Քսերքսեսը զայրացավ

9.քանդել

10.ծեծողներին

11.գլխատել

12.ընկալեցին

13.արագ հեռանալու

14.զոհաբերեց

15.հանգստացավ

 

297.

Մեր տան կողքով անցավ մի շքեղ մեքենա։

Ատամնաբուժը անցավ անցավ և հեշտորեն հանեց նրա ատամր։

Նա կարող է քայլել ձեռքերի վրա։

Զեվսը հին Հունաստանի ամենակարող աստվածն էր։

Մայրն ասաց որդուն, որ նա անմիջապես դասը գրի։

Այս հեղինակի գրի ոճն ու մոտեցումը ինձ դուր եկավ։

Նրա բարությունը չափ չէր ճանաչում։

Այգու բարիքները այդքան էլ առատ չեն։

 

 

 

Ջուր

Ջուրը կյանքի գոյության ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Երկրագնդի մոտ 70%-ը ջրից է կազմված։ Ջրի քանակը, որը մենք օգտագործում ենք առօրյայում և ընդհանրապես կյանքում, շատ ավելին է, քան մենք պատկերացնում ենք։ Ստորև ներկայացված է ջրի այն քանակը, որն օգտագործվում է տարբեր մթերքներ ստանալու համար։

1կգ շոկոլադ-17, 000 լիտր
1 կգ տավարի միս-15,000 լիտր
1 կգ գառան միս-10, 000 լիտր
1կգ խոզի միս-5550 լիտր
1կգ հավի միս-4325 լիտր
1կգ պանիր-3178 լիտր
1 կգ ձիթապտուղ-3025լիտր
1կգ բրինձ-2497լիտր
250գ բամբակ-2495լիտր
1կգ պաստա-1849 լիտր
1կգ հաց-1608լիտր
և այլն։

Բայց ես կփորձեմ պարզել, թե որքան ջուր է հարկավոր մարդուն և որքան ջուր են մարդիկ վատնում ծարավը հագեցնելու և առօրյա այլ հոգսերը հոգալու համար։ Ըստ Իսպանիայի ազգային վիճակագրական ինստիտուտի, 2012 թվականին Իսպանիայի բնակիչը վատնում էր մինիմում 137 լիտր ջուր օրական։
Այստեղ ներկայացված է թե որքան ջուր է օգտագործում մարդը առօրյա գործերը անելիս.

Լոգանք`150-300 լիտր
Ձեռքի լվացում `23 լիտր
Սպասք լվացող մեքենա `20-40 լիտր:
Լվացքի մեքենա `40-80 լիտր
Մեքենայի լվացում `200-500 լիտր:
և այլն։
Օրինակ սովորական ընտանիքում, որը կազմված է 4 անդամներից, ամսեկան վատնում են մոտ 45 425 լիտր ջուր։
Իսկ եթե խոսենք, թե որքան ջուր է վատնում մարդը մեկ տարվա ընթացքում՝ ապա խոսքը գնում է 110000-ից մինչև 138000 լիտր ջրի մասին։ Տվյալ հետազոտությունից մենք հասկացանք, որ մարդը ահռելի չափերով ջուր է օգտագործում։ Երկրի վրա գտնվող ջրի մոտ 3%-ն է մաքուր, որոնցից միայն 1%-ն է խմելու, բայց դա ավելին քան բավարար է։ Ջուրը երբեք չի վերջանա, բայց մենք պետք է փորձենք այն մաքուր պահել։